Ngừng thực hiện thủ tục đăng ký Thỏa ước Lao động tập thể

V/v ngừng thực hiện thủ tục đăng ký Thỏa ước Lao động tập thể

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
BQL KHU KINH TẾ VÂN PHONG
TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  200/KKT-QLDN

V/v ngừng thực hiện thủ tục đăng ký Thỏa ước Lao động tập thể

Khánh Hòa, ngày  02  tháng  5  năm 2013

                        Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp.

       Căn cứ Điều 75 Mục 3 Chương 5 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2013, kể từ ngày 02/05/2013, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong sẽ ngừng thực hiện thủ tục đăng ký Thỏa ước lao động tập thể cho các doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp thuộc tỉnh Khánh Hòa.

       Thay vào đó, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp được ký kết, các doanh nghiệp có trách nhiệm gửi 01 bản thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp đến Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (không phải thực hiện thủ tục đăng ký như trước đây).

       Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.    

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, QLDN.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 (Đã ký)

 

 

Hoàng Đình Phi