Báo cáo tình hình thay đổi về lao động

| |

Thực hiện Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm; Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao; và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tại Biên bản ủy quyền ngày 05/03/2015.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh về tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đề nghị doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo biểu mẫu số 07 quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ LĐTBXH và gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong theo địa chỉ 04 - 06 Lê Thành Phương, Nha Trang, Khánh Hòa trước ngày 13/06/2017 (doanh nghiệp có thể fax: 058.3560494 hoặc email: hvtuan.bqlvp@khanhhoa.gov.vn.

Doanh nghiệp có thể tải Biểu mẫu tại đây