Triển khai Nghị định 55/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu cá Tra

| |
Ngày 09/5/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 55/2017/NĐ-CP quy định về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu cá Tra; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017. Nghị định quy định về nuôi cá Tra thương phẩm phải có Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra; mỗi ao nuôi chỉ được cấp duy nhất 01 mã số nhận diện là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 55/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 của Chính phủ về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

Ngoài việc phải có Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá, tổ chức, cá nhân nuôi cá Tra thương phẩm còn phải đáp ứng một số điều kiện khác như: Có địa điểm, diện tích nuôi cá phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của UBND cấp tỉnh; Có cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về nuôi cá Tra thương phẩm; Có hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt, có nơi xử lý chất thải, bùn thải đáp ứng nhu cầu về bảo vệ môi trường về vệ sinh thú y; Đáp ứng các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.       

Về điều kiện chế biến cá Tra, Nghị định quy định, tổ chức chế biến cá Tra phải đáp ứng các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh; Đáp ứng các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến thuỷ sản; Có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp; Có hệ thống truy xuất nguồn gốc đáp ứng các quy định và đảm bảo khả năng truy xuất đến cơ sở nuôi.

Nghị định này thay thế Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017.

(Đính kèm NĐ 55/2017/NĐ-CP)