Thông báo Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

| |

Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Nhằm giúp cho các Chủ đầu tư xây dựng công trình trong Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý chất thải rắn xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BXD; ngày 05/6/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã ban hành Công văn số 567/KKT-QLTNMT. Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã hướng dẫn một số nội dung chính về công tác phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng; trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện của chủ nguồn thải, chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc quản lý chất thải rắn xây dựng.

Chi tiết nội dung Công văn số 567/KKT-QLTNMT, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và Thông tư số 08/2017/TT-BXD xin bấm tải về để xem <tải về>.

Trân trọng./.