Hiện trạng môi trường Khu kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp Suối Dầu năm 2014

| |

Thông tin chi tiết: Tải về