Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

| |

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-ĐUK ngày 07/12/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); ngày 29/01/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tổ chức cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) kết hợp học tập chuyên để năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3.jpg (98 KB) 

Tại Hội nghị, đảng viên, công chức, viên chức và lao động của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã được nghe các báo cáo viên của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối truyền đạt nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới và chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua đó, 100% đảng viên, công chức, viên chức và lao động đã nâng cao nhận thức, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời nhận thức sâu sắc, hiểu rõ và nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (khóa XII), qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, tích cực thực hiện sáng tạo trong thực tiễn công tác, đời sống, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Sau Hội nghị, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong sẽ thực hiện việc viết bài thu hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát các nội dung đăng ký của từng cá nhân, đây được xem là căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của cơ quan; đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, định kỳ báo cáo cấp trên theo quy định.