Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017

| |
Thực hiện Hướng dẫn số 10004/BKHĐT-TĐKT ngày 12/12/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức, hoạt động của Khối, Cụm, Vùng, nhóm thi đua ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê; các văn bản liên quan của Cụm thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT Duyên hải miền Trung (gọi tắt là Cụm thi đua)

1.jpg (82 KB)

Để thực hiện nhiệm vụ tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017 của Cụm thi đua; ngày 23 và 24/02/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa - Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2016 phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai - Cụm phó Cụm thi đua tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017 tại Quảng Nam với sự tham gia của 7 đơn vị thành viên trong Cụm từ Khánh Hòa đến Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2016 của các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT thuộc Cụm thi đua Duyên hải miền Trung. Cụ thể: về thu hút đầu tư, toàn Cụm đã cấp mới cho 132 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 2.470,7 triệu USD (2,48 tỷ USD), đạt 242,97% so với KH (1,17 tỷ USD); lũy kế đến 31/12/2016, các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT đã thu hút được 1.229 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 76.445 tỷ đồng và 16,204 tỷ USD; về các chỉ tiêu khác: giá trị SXCN-TM-DV đạt 210.764,9 tỷ đồng, đạt 108% so với KH (195.168 tỷ đồng); giá trị xuất khẩu đạt 2.331,663 triệu USD (2,332 tỷ USD), đạt 103,3% so với KH (2,26 tỷ USD); nộp Ngân sách đạt 38.561 tỷ đồng, đạt 115% so với KH (33.430 tỷ đồng).

Với những kết quả đạt được, Cụm thi đua đã suy tôn 03 đơn vị dẫn đầu Cụm để đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khen thưởng, gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, BQL Khu kinh tế mở Chu Lai và BQL các KCN và KCX Đà Nẵng. Đồng thời, các thành viên cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Hy vọng rằng, trong năm 2017, các đơn vị thành viên của Cụm thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT Duyên hải miền Trung sẽ có nhiều quyết sách để chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị mình phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng sẽ thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về công tác quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực được giao để góp phần đưa các KCN, KCX, KKT Duyên hải miền Trung ngày càng phát triển và thành công.