Sửa đổi bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

| |

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quỹ) ban hành văn bản số 98/ QDNNVV-NVUT ngày 30/5/2017 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ được ban hành tại Văn bản số 30/QDNNVV-NVUT ngày 06/3/2017, gồm các nội dung sau:

1. Tại Mục II khoản 4 Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải:

- Đổi tên chương trình số 4: “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành cung cấp nước; hoạt động xử lý rác thải, nước thải”

- Tại tiết 4.4. Đối tượng hỗ trợ: Sửa đổi nội dung: “ Dự án, phương án sản xuất kinh doanh thuộc mã ngành (theo Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ): 36, 37, 38, 39” thành “ Dự án, phương án sản xuất kinh doanh thuộc mã ngành (theo Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ): 36, 37, 38 (trừ 381), 39”

2. Quỹ tiếp tục nhận hồ sơ dự án của doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu hỗ trợ từ Quỹ theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Ngân hàng nhận uỷ thác từ ngày 01/6/2017 đến hết ngày 30/6/2017.

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong thông báo để các doanh nghiệp được biết./.

(Đính kèm: Văn bản số 98/ QDNNVV-NVUT, Văn bản số 30/ QDNNVV-NVUT, Phụ lục bảng hướng dẫn tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng hỗ trợ)