Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế

vanphong.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Thứ hai, 17/6/2019 ]

Thực hiện văn bản số 685/LĐTBXH-LĐTL ngày 06/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đề nghị doanh nghiệp báo cáo về tình hình lao động của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 theo biểu mẫu đính kèm công văn này và gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong theo địa chỉ số 04 – 06 Lê Thành Phương, Nha Trang, Khánh Hòa  (có thể gửi qua số fax: 058.3560494 hoặc email: hvtuan.bqlvp@khanhhoa.gov.vn) trước ngày 05/7/2017.

Doanh nghiệp tải biểu mẫu tại đây.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Doanh nghiệp theo số điện thoại 058.3560495./.