Kiểm Tra Toàn Diện Công Tác Cải Cách Hành Chính

| |

Thực hiện Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021; Sáng 4/11/2021, Tổ kiểm tra số 1 do bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Khánh Hòa làm tổ trưởng đi kiểm tra công tác CCHC tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

21.jpg (55 KB)

Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Trọng Hoàng - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong cho biết: công tác CCHC luôn là một trong những nhiệm vụ được Lãnh đạo Ban quan tâm, đánh giá là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan. Trong năm 2021, Ban đã triển khai tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu về công tác CCHC đối với các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong tình hình hiện nay. Đã kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hạn, 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng và sớm hạn. Số hồ sơ giải quyết trực tuyến là 315/372 đạt tỷ lệ 84,2%, trong đó có 60 hồ sơ thanh toán trực tuyến. Đồng thời, luôn lưu ý những ý kiến đóng góp của công dân để cải thiện thái độ phục vụ công dân; minh bạch, rõ ràng và công bằng khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục.

Qua kiểm tra, các thành viên của Đoàn đã đánh giá một số nội dung chính như sau:

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tổ chức thực hiện tốt công tác CCHC, đã chủ động ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của cấp trên về công tác CCHC, có kế hoạch khắc phục những nội dung hạn chế sau công bố chỉ số CCHC năm 2020; quán triệt các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức cùng tham gia giải quyết thủ tục hành chính theo hướng tạo mọi điều kiện thuận lợi về đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ TTHC đối với các lĩnh vực về đầu tư, xây dựng, lao động, môi trường, đất đai,… 100% TTHC được giải quyết sớm và đúng hạn; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 84,2% trên tổng số TTHC đã tiếp nhận; đăng ký nghiên cứu đơn giản hóa 02 lĩnh vực TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; đã cắt giảm 30% thời gian giải quyết đối với 04 TTHC; tất cả văn bản đều được số hóa, gắn chứng thư số, chữ ký số và xử lý trên phần mềm E-Office; các quy trình nội bộ được thực hiện theo HTQLCT tiêu chuẩn ISO 9001:2015; công tác quản lý tài chính công được triển khai đúng quy định; 100% CCVC chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ, giải pháp CCHC tại cơ quan; đội ngũ CCVC cơ bản chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, có thái độ giao tiếp đúng mực, chủ động trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh các mặt đã đạt được, Đoàn cũng đã khuyến nghị Ban trong thời gian tới cần quan tâm một số nội dung: rà soát chặt chẽ các bước giải quyết TTHC theo quy trình đã ban hành đảm bảo không trễ hạn; tiếp tục đơn giản hóa TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân; nghiên cứu sắp xếp, bố trí, cơ cấu công chức theo chỉ tiêu biên chế được giao đảm bảo hoàn thành tốt thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức kiện toàn, bổ sung chức năng nhiệm vụ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định 82/2018/NĐ-CP về quản lý KKT, KCN; quan tâm triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại KKT góp phần phát triển KT-XH của tỉnh; thường xuyên tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp trong KCN, KKT để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh,…

Kết luận buổi kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đã đạt được, đồng thời đề nghị Ban tiếp tục quan tâm triển khai đầy đủ, kịp thời, sáng tạo để hoàn thành có chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao năm 2021; tiếp tục quan tâm triển khai đầy đủ các nội dung công tác CCHC đảm bảo hiệu quả và thực chất; tạo sự chuyển biến về nhận thức, tinh thần và thái độ trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp của CCVC theo hướng lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.