Về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

| |

Ngày 06/10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Khánh Hoà đã ban hành văn bản số 851/KHH-THNSKSNB về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư nước ngoài vào VN, cụ thể như sau:

- Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt quy định: “Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp”.

- Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Theo đó, một trong những mục tiêu tổng quan của Đề án là để “nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, minh bạch hóa các hoạt động thanh toán trong nền kinh tế...”.

- Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 của NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và khoản 3 Điều 4 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN (thay thế Thông tư 19/2014/TT-NHNN) quy định: Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

- Khoản 1 Điều 4 và khoản 1 Điều 6 Thông tư số 05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014 của NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam quy định: Nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú phải mở 01 tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại 01 ngân hàng được phép để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp và phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam.

  Như vậy, pháp luật đã quy định việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt động đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư. Quy định này phù hợp với chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, đồng thời hỗ trợ công tác phòng, chống rửa tiền cũng như để minh bạch nguồn tiền đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

(Đính kèm văn bản số 851/KHH-THNSKSNB ngày 06/10/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Khánh Hoà)