Tổng Kết Công Tác Cải Cách Hành Chính Năm 2020

vanphong.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Chủ nhật, 28/11/2021 ]
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, vào cuối tháng 02/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả đã đạt được năm 2020 và đưa ra giải pháp nhằm khắc phục và hoàn thiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính trong năm 2021.

Theo đó, trong năm 2020, tập thể CCVC cơ quan đã nỗ lực thực hiện công tác CCHC với chỉ số xếp hạng CCHC xếp loại Tốt, đứng thứ 08 trong khối các sở ngành (tăng 02 bậc so với năm 2019), được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Ban và người đứng đầu cơ quan. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC cần phải có giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác CCHC của Ban trong thời gian tới, đó là cần phải bám sát nội dung chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ban để thực hiện, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những vấn đề còn tồn tại trong công tác CCHC và phục vụ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Đặc biệt là nâng cao biện pháp khắc phục đối với những nội dung như sau:

Thứ nhất là việc rà soát, đơn giản hoá TTHC:

Ngoài việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, các phòng chuyên môn cần nghiên cứu phương án đơn giản hoá TTHC hoặc có kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định TTHC không phù hợp.

Thứ hai là việc thực hiện Quy chế một cửa, một cửa liên thông:

Văn phòng có trách nhiệm xây dựng Quy chế bổ sung, sửa đổi Quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (sau khi UBND tỉnh có Quyết định thay đổi QĐ số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015). Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền của cơ quan.

Thứ ba là việc công tác triển khai văn bản điện tử:

Sau khi có hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng triển khai hướng dẫn toàn thể CCVC áp dụng các kỹ thuật được nâng cấp Phần mềm E-Office (kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, cập nhật phiên bản ký số mới, đảm bảo triển khai liên thông văn bản điện tử qua trục liên thông văn bản quốc gia theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg, triển khai mở rộng cho khối cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể; bổ sung hệ thống lập hồ sơ công việc và nộp lưu trữ điện tử cơ quan).

Nội dung trọng tâm cuối cùng là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thể chế và thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp để tạo chuyển biến căn bản chất lượng chính quyền cơ sở, nâng cao mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả lĩnh vực, bám sát chương trình và kế hoạch CCHC của tỉnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, phục vụ tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

 

31.png (458 KB)

Đ/c Hoàng Đình Phi - Trưởng Ban nhận Bằng khen

của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác CCHC năm 2020

Tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2020 của tỉnh vào ngày 18/3/2020, Ban được giao báo cáo tham luận với chủ đề: “Định hướng cơ chế, chính sách phát triển KKT Vân Phong giai đoạn 2021-2025”. Theo đó, Lãnh đạo Ban đã trình bày thực trạng, kết quả thực hiện các chủ trương của tỉnh đối với việc thu hút đầu tư tại Khu kinh tế trong giai đoạn vừa qua và đề xuất những giải pháp để phát triển Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại KKT Vân Phong trong thời gian tiếp theo, Lãnh đạo Ban đã đề xuất một số giải pháp sau:

- Xây dựng cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ban Quản lý để thực hiện tập trung một đầu mối giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính liên quan đến quá trình triển khai dự án và hoạt động của Doanh nghiệp tại KKT Vân Phong theo đúng tinh thần và quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 về quản lý KCN, KKT cùa Chính phủ .

- Thực hiện phân cấp, ủy quyền các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý để nhằm giúp cho công tác quản lý Nhà nước được thống nhất, hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ban Quản lý nhằm giảm bớt số lượng, thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

32.png (996 KB) 

Đ/c Nguyễn Trọng Hoàng - Phó Trưởng Ban báo cáo tham luận tại Hội nghị

Bên cạnh các giải pháp để thu hút đầu tư nêu trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chung KKT Vân Phong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đồng thời với quy hoạch tỉnh, nghiên cứu xây dựng Đề án cơ chế chính sách phát triển KKT Vân Phong. Trước măt, để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm nhanh chóng thúc đẩy sự phát triển của Khu kinh tế Vân Phong, Ban đề xuất một số kiến nghị được:

- Kiến nghị UBND tỉnh sớm xem xét phân cấp, ủy quyền đối với các lĩnh vực liên quan tạo điều kiện để Ban thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP và Thông tư 12/2020/TT-BKHĐT, đặc biệt là nhiệm vụ về môi trường (tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM) và xây dựng (thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với các DA nguồn ngân sách trên địa bàn KKT).

- Đề xuất với Tỉnh tập trung chỉ đạo chương trình phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng số lượng, chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp đầu tư tại KKT, các KCN tại tỉnh Khánh Hoà với các chính sách liên kết đào tạo trong và ngoài nước, khuyến khích doanh nghiệp tự tổ chức đào tạo với sự hỗ trợ từ nhà nước, nâng cấp cơ sở đào tạo hiện đại.

Mong rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trong thời gian tới khi các cơ chế, chính sách liên quan được phê duyệt và áp dụng, KKT Vân Phong sẽ phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh, thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển hiện đại, phát triển đột phá cho tỉnh và khu vực theo nội dung Nghị quyết 05/NQ-TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy về phát triển KKT Vân Phong giai đoạn 2021-2025.