Giá đất Khu kinh tế

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU KINH TẾ VÂN PHONG

1. Giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tải về.

2. Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tải về.