Quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính

| |
 

 

STT Tên quy trình Lĩnh vực Chi tiết
1 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam Tải về
2 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam  Tải về
3 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam  Tải về
4 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam   Tải về
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam   Tải về
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam   Tải về
7 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam  Tải về 
8 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam  Tải về  
9 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam   Tải về 
10 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam   Tải về 
11 Chuyển nhượng dự án đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam Tải về
12 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam  Tải về
13 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam  Tải về
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam  Tải về
15 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam  Tải về
16 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam  Tải về
17 Giãn tiến độ đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam  Tải về
18 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam  Tải về
19 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam  Tải về
20 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam  Tải về
21 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam  Tải về
22 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam  Tải về
23 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam   Tải về
24 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam   Tải về
25 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam   Tải về
26 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam   Tải về
27 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam  Tải về
28 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam   Tải về
29 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam   Tải về
30 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam   Tải về
31 Thu hồi giấy phép lao động Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam   Tải về
32 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lĩnh vực Lao động - tiền lương   Tải về
33 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Lĩnh vực Lao động - tiền lương  Tải về 
34 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lĩnh vực Lao động - tiền lương  Tải về 
35 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước   Tải về
36 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ưu đãi mẫu D qua Internet Lĩnh vực Xuất nhập khẩu  Tải về 
37 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hoá, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. (Ngoại trừ các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hoá, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng  Tải về
38 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hoá, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.(Ngoại trừ các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hoá, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng) Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng  Tải về
39 Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hoá, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.(Ngoại trừ các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hoá, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng) Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng  Tải về
40 Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hoá, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.(Ngoại trừ các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hoá, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng) Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng  Tải về
41 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hoá, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.(Ngoại trừ các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hoá, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng) Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng  Tải về
42 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hoá, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. (Ngoại trừ các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hoá, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng) Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng  Tải về
43 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh. (Ngoại trừ Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh) Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng  Tải về
44

Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (ngoại trừ dự án khai thác khoáng sản)

Lĩnh vực Môi trường  Tải về
45 Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án (ngoại trừ dự án khai thác khoáng sản) Lĩnh vực Môi trường  Tải về
46 Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp Lĩnh vực Môi trường  Tải về
47 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp và tự xử lý nước thải phát sinh Lĩnh vực Môi trường  Tải về
48 Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Lĩnh vực Môi trường  Tải về
49 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh vực Môi trường  Tải về
50 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Lĩnh vực Quản lý công sản  Tải về
51 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động Lĩnh vực Quản lý công sản  Tải về
52 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Lĩnh vực Quản lý công sản   Tải về
 53  Quy trình quản lý văn bản đi và đến    Tải về
54   Quy trình đánh giá nội bộ    Tải về
55   Quy trình họp xem xét lãnh đạo    Tải về
56   Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp    Tải về
57   Quy trình kiểm soát tài liệu hồ sơ    Tải về
58   Quy trình tuyển dụng đào tạo    Tải về
59 Sổ tay chất lượng   Tải về