Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong
TIEPNHAN.jpg (51 KB)

Từ ngày 12-13/07/2018, Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức “Lớp tập huấn kiến thức đầu tư nước ngoài cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2018” tại thành phố Đà Nẵng, nhằm cập nhật thông tin, phổ biến chính sách mới và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư với các Bộ ngành và địa phương khu vực miền Trung.