Trong tổng thể bức tranh hợp tác và phát triển chung của ASEAN hơn 50 năm qua, có thể thấy hợp tác kinh tế là trụ cột hợp tác sôi động, với nhiều kết quả cụ thể và thiết thực nhất trong ASEAN, đóng góp đáng kể cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực trong nhiều lĩnh vực.

Từ ngày 20/8/2019 đến  ngày 24/8/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã cử hai công chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế do Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp tổ chức tại Đà Nẵng.

Sáng ngày 15/8/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hóa tổ chức Lễ Khánh thành Trung tâm Văn hóa – Thể thao Công nhân Khu Công nghiệp Suối Dầu.

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực từ ngày 15/8; trong đó từ điều 24 đến điều 28 Mục 2 Chương IV quy định rõ việc tặng quà và nhận quà tặng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn.

Sáng ngày 14/6, UBND tỉnh Phú Yên đã phối hợp với phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo chia sẻ thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn chủ đề là “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng cồng”.

Ngày 16/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2019 và thay thế Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Từ ngày 01/7/2019, Luật Phòng chống tham nhũng chính thức có hiệu lực, theo đó có một số quy định quan trọng đối với người có chức vụ, quyền hạn - là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm: