Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn chủ đề là “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng cồng”.

Ngày 16/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2019 và thay thế Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Ngày 18/03/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 15/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2019 và áp dụng từ năm tài chính 2019. Thông tư này thay thế Thông tư số 147/2014/TT-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2014 về hướng dẫn một số điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ngày 29/3/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT  hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/5/2019.

Ngày 08/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 2017.