TIEPNHAN.jpg (51 KB)
Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, đảm bảo an toàn PCCC đối với các dự án tại KCN Suối Dầu và KKT Vân Phong theo quy định. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế giữa hai đơn vị, ngày 01/12/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và Cảnh sát PCCC tỉnh đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và Cảnh sát PCCC tỉnh trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy tại các KCN và KKT Vân Phong trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.