TIEPNHAN.jpg (51 KB)
Ngày 17/08/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tham dự buổi tập huấn về hệ thống cấp Giấy chứng nhận đầu tư online, báo cáo và hệ thống Xúc tiến đầu tư cho các cán bộ quản lý ĐTNN của các địa phương do Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, nhằm chuẩn bị đưa hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vừa được nâng cấp vào vận hành chính thức.