Baner dai hoi XIII.jpg (127 KB)

 

Banner Trung tam.png (338 KB)

 Cong dich vu cong quoc gia.png (61 KB)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, vào cuối tháng 02/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả đã đạt được năm 2020 và đưa ra giải pháp nhằm khắc phục và hoàn thiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính trong năm 2021.