Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và Công văn số 3171/STTTT-TTCNTT&DVHCCTT ngày 25/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh chức năng trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh;

Chi bộ là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo chính quyền, đơn vị thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của Chi bộ và Đảng ủy cấp trên.

Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định Khánh Hòa phải trở thành thành phố trực thuộc trung ương và phải là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đây được ví như “đũa thần” để Khánh Hòa “cất cánh” trong thời gian tới.

Sáng ngày 15/8/2022, tại Khu Công nghiệp Suối Dầu, Công an tỉnh phối hợp với Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Khánh Hòa, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 20/7/2022 của Đảng ủy khối các cơ quan về nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết Trung ương 5); Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa (Nghị quyết 55/2022/QH15).

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo Trung ương) đã có hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực (Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022).

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2022, sáng ngày 28/7/2022 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Khối thi đua Ban Quản lý khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu công nghệ cao (KCNC) các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đã tổ chức Hội thao lần thứ II năm 2022 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng, Khối trưởng Khối thi đua, Trưởng ban Tổ chức đăng cai tổ chức Hội thao.

Sau hơn 15 năm kể từ ngày thành lập, hiện tại Khu kinh tế Vân Phong đang được điều chỉnh quy hoạch chung, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.