Ngày 12/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Sáng ngày 16/6/2022, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Chương trình công tác năm 2022 và KH phổ biến, tuyên tuyền các ngày lễ lớn trong năm 2022; thực hiện hướng dẫn của ĐUK, ngày 13/5/2022, Chi bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Các nội dung chính của Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg:

Căn cứ Kế hoạch số 2022-KH/TU ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Ban) đã xây dựng kế hoạch và nghiêm túc triển khai quán triệt và thực hiện tại cơ quan với các nội dung trọng tâm như sau:

Từ ngày 20/8/2019 đến  ngày 24/8/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã cử hai công chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế do Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp tổ chức tại Đà Nẵng.

Sáng ngày 15/8/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hóa tổ chức Lễ Khánh thành Trung tâm Văn hóa – Thể thao Công nhân Khu Công nghiệp Suối Dầu.

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực từ ngày 15/8; trong đó từ điều 24 đến điều 28 Mục 2 Chương IV quy định rõ việc tặng quà và nhận quà tặng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn.

Sáng ngày 14/6, UBND tỉnh Phú Yên đã phối hợp với phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo chia sẻ thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.