Ngày 12/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Các nội dung chính của Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg:

Ngày 12/07/2019, Bộ Tài chính ban hành các Thông tư số 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế; Thông tư số 43/2019/TT-BTC hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của Luật Thủy sản và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019 của Chính phủ, lưu ý các nội dung sau đây:

Thực hiện Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về sử đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; trong đó có sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP  ngày 03/02/2016 và Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.

Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn chủ đề là “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng cồng”.

Ngày 16/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2019 và thay thế Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Ngày 18/03/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 15/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2019 và áp dụng từ năm tài chính 2019. Thông tư này thay thế Thông tư số 147/2014/TT-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2014 về hướng dẫn một số điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.