Thực hiện Quyết định số 141/QĐ-KKT ngày 14/11/2014 của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào kho xăng đầu ngoại quan Vân Phong. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân phong tổ chưc đầu thầu cho gói thầu số 03 như sau: