THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

| |

Nếu gặp vướng mắc, khó khăn, đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị theo một trong các cách thức sau:

  1. Số điện thoại:

- 0258.3881.122-108 – Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ban QLKKT Vân Phong

- 0905.060.709 – Ông Phan Thanh Liêm – Trưởng Ban

- 0961.746868 – Ông Nguyễn Đỗ Duy Anh – Phó Chánh Văn phòng

- 0258.3.810.440 – Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ

- 0258.3.822.765 – Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính – Văn phòng UBND tỉnh

  1. Địa chỉ thư điện tử:

- Ông Phan Thanh Liêm – Trưởng Ban: ptliem.bqlvp@khanhhoa.gov.vn

- Ông Nguyễn Đỗ Duy Anh – Phó Chánh Văn phòng: nddanh@khanhhoa.gov.vn

- Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ: cchc.snv@khanhhoa.gov.vn hoặc caicachhanhchinhkh@khanhhoa.gov.vn

- Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính – Văn phòng UBND tỉnh: pkstthc.vpub@khanhhoa.gov.vn

  1. Gửi nội dung phản ánh, kiến nghị qua các chuyên mục:

- “Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả” trên Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà, địa chỉ truy cập: http://cchc.khanhhoa.gov.vn

- “Phản ánh, kiến nghị” trên Trang thông tin điện tử của Ban, địa chỉ truy cập: http://vanphong.khanhhoa.gov.vn/phan-anh-kien-nghi.html  

- “Mục Phản ánh kiến nghị” trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ truy cập: https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý ông/bà.