Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hoà mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây: