Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh;
Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống tin nhắn (SMS) tự động của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà đã kích hoạt 18 tình huống gửi thông tin đến khách hàng, thêm 7 tình huống (liên quan đến bưu chính và thông báo thanh toán trực tuyến) so với thời điểm trung tâm mới chính thức đi vào hoạt động (ngày 31/8/2018).
Thực hiện Công văn số 2525/SNV-CCHC ngày 11/11/2019 của Ban Điều hành Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến (TTDVHCCTT) về đẩy mạnh sử dụng tiện ích thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính qua TTDVHCCTT; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến, cụ thể như sau:
Thực hiện Công văn số 2476/SNV-CCHC ngày 04/11/2019 của Ban Điều hành Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến (TTDVHCCTT) về đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ bưu chính công ích trên TTDVHCCTT, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, cụ thể như sau:
Trong những năm qua, đội ngũ công chức, viên chức, lao động (viết tắt là CCVC) Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp trong giao tiếp, ứng xử nhằm không ngừng nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức trong thực thi công vụ, tạo dựng và củng cố nét văn hóa công sở văn minh, hiện đại trong cơ quan, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hiện nay, khi thực hiện thủ tục hành chính trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh (viết tắt là trung tâm), cá nhân, tổ chức có thể thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính.