Thực hiện Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021; Sáng 4/11/2021, Tổ kiểm tra số 1 do bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Khánh Hòa làm tổ trưởng đi kiểm tra công tác CCHC tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

Thực hiện Kế hoạch số 13784/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Ban) tổ chức tuyên truyền, vận động toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và các đơn vị, doanh nghiệp trong KCN, Khu kinh tế để nghiên cứu, tìm hiểu và theo dõi về trang Zalo Official Account (OA) “Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa”.

Thực hiện Công văn số 3751/CV-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 3840/UBND-KGVX ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Ban) đã tạo mã QR Code cho cơ quan tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn và niêm yết mã QR code tại cổng ra vào và tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cơ quan. Trên cơ sở đó, Ban đã thực hiện việc kiểm soát vào và ra cơ quan hàng ngày đối với khách đến và đi, sử dụng một trong các phần mềm:

Ngày 14/01/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND phê duyệt và công bố chỉ số, xếp hạng kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2020; Kết quả cho thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến trong thực hiện CCHC, thể hiện qua những nội dung sau đây: