Thực hiện Công văn số 3751/CV-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 3840/UBND-KGVX ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Ban) đã tạo mã QR Code cho cơ quan tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn và niêm yết mã QR code tại cổng ra vào và tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cơ quan. Trên cơ sở đó, Ban đã thực hiện việc kiểm soát vào và ra cơ quan hàng ngày đối với khách đến và đi, sử dụng một trong các phần mềm:

Ngày 14/01/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND phê duyệt và công bố chỉ số, xếp hạng kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2020; Kết quả cho thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến trong thực hiện CCHC, thể hiện qua những nội dung sau đây:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, vào cuối tháng 02/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả đã đạt được năm 2020 và đưa ra giải pháp nhằm khắc phục và hoàn thiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính trong năm 2021.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 11300/UBND ngày 26/10/2020 về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước; ngày 30/10/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tổ chức hội nghị tuyên truyền những kết quả nổi bật trong công tác CCHC trên từng lĩnh vực cải cách, các hoạt động, sáng kiến, mô hình, gương điển hình tốt và bài học kinh nghiệm giai đoạn 2011-2020.