Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào KKT Vân Phong

1. Chính sách ưu đãi

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế; được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế.

- Thuế Nhập khẩu

+ Miễn thuế nhập khẩu 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

+ Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Tiền thuê đất, mặt nước:

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

Sau thời gian xây dựng ưu đãi trên, dự án được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

+ Dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong suốt thời gian hoạt động của dự án.

+ Dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 17 năm.

+ Dự án đầu tư không thuộc hai đối tượng trên được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 13 năm.

+ Riêng đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng trong Khu kinh tế được miễn tiền thuê đất 15 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng theo quy định.

- Và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Chính sách hỗ trợ

- Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu kinh tế được vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa;

- Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường; đầu tư xây dựng và nâng cấp mở rộng cảng biển; đầu tư xây dựng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, văn hóa, thể dục thể thao, công viên được vay vốn từ Quỹ Phát triển tỉnh Khánh Hòa và được ngân sách cấp bù lãi xuất. Mức cấp bù theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa.