Ngày 17/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua luật Đầu tư số 61/2020/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Hiện nay, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020 đang được hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành.

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 1814/QBVMT-KH&HTQT ngày 11/9/2020 về việc đề xuất nhu cầu vay vốn với lãi xuất ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ thành lập năm 2002, là tổ chức tài chính nhà nước với chức năng chính là cho vay ưu đãi, tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường. Chính sách cho vay năm 2021 của Quỹ như sau:

Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn chủ đề là “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng cồng”.

Thực hiện chủ trương chung của tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả cơn bão số 12, sớm ổn định sản xuất, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành vận động, tuyên truyền, thông báo các quy định của nhà nước đến các doanh nghiệp bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh và đã giải quyết một số kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp. Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để được hưởng các chính sách hỗ trợ, Ban Quản lý tổng hợp các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả sau cơn bão số 12 như sau:

Triển khai nhiệm vụ công khai thông tin về bảo vệ môi trường theo quy định tại Khoản 5 điều 14 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong công khai các thông tin về hiện trạng môi trường năm 2017 của Khu kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp Suối Dầu.