Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO BAN
 

Trưởng ban: Ông Phan Thanh Liêm

Điện thoại: 3.560.497

Thư điện tử: ptliem@khanhhoa.gov.vn

Phó Trưởng ban thường trực: Ông Vương Xuân Phương

Điện thoại: 3.562.589

Thư điện tử: vxphuong.bqlvp@khanhhoa.gov.vn

Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Hữu Nghị

Điện thoại: 3.560.972

Thư điện tử: nhnghi@khanhhoa.gov.vn

Phó Trưởng ban: Ông Lê Hồng Phương

Điện thoại: 3.560.979

Thư điện tử: lhphuong.bqlvp@khanhhoa.gov.vn

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
 

Văn phòng Ban

Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Đỗ Duy Anh

Điện thoại: 3.560.494

Thư điện tử: nddanh@khanhhoa.gov.vn

Phòng Quản lý Đầu tư

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Điện thoại: 3.560.588

Thư điện tử: nttha.bqlvp@khanhhoa.gov.vn

Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

Trưởng phòng: Ông Trịnh Quốc Hồng

Điện thoại: 3.560.498

Thư điện tử: tqhong@khanhhoa.gov.vn

Phòng Quản lý Doanh nghiệp

Trưởng phòng: Bà Phùng Phan Phương Thảo

Điện thoại: 3.560.495

Thư điện tử: pppthao@khanhhoa.gov.vn

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Trưởng phòng: Ông Huỳnh Hồng Phong

Điện thoại: 3.820.768

Thư điện tử: hhphong@khanhhoa.gov.vn

 

Ban Quản lý Dự án Hạ tầng KKT và KCN

Giám đốc: Ông Hoàng Văn Khánh

Điện thoại: 3.560.779

Thư điện tử: hvkhanh@khanhhoa.gov.vn