Ngày 08/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 2017.

Ngày 07/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Suối Dầu bổ sung nguồn lao động bị thiếu hụt do dịch chuyển lao động, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch và thực hiện tốt công tác tạo việc làm trên địa bàn tỉnh; Ngày 21/03/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 2693/KH-UBND hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Suối Dầu trong năm 2018 với các nội dung hỗ trợ sau:

Thực hiện chủ trương chung của tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả cơn bão số 12, sớm ổn định sản xuất, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành vận động, tuyên truyền, thông báo các quy định của nhà nước đến các doanh nghiệp bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh và đã giải quyết một số kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp. Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để được hưởng các chính sách hỗ trợ, Ban Quản lý tổng hợp các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả sau cơn bão số 12 như sau:

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã ban hành văn bản số 17/QDNNVV-NVUT ngày 12/02/2018 về việc hỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 07/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, được áp dụng từ ngày 01/01/2018.