Thực hiện Công văn số 2525/SNV-CCHC ngày 11/11/2019 của Ban Điều hành Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến (TTDVHCCTT) về đẩy mạnh sử dụng tiện ích thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính qua TTDVHCCTT; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến, cụ thể như sau:
Thực hiện Công văn số 2476/SNV-CCHC ngày 04/11/2019 của Ban Điều hành Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến (TTDVHCCTT) về đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ bưu chính công ích trên TTDVHCCTT, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, cụ thể như sau:
Trong những năm qua, đội ngũ công chức, viên chức, lao động (viết tắt là CCVC) Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp trong giao tiếp, ứng xử nhằm không ngừng nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức trong thực thi công vụ, tạo dựng và củng cố nét văn hóa công sở văn minh, hiện đại trong cơ quan, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hiện nay, khi thực hiện thủ tục hành chính trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh (viết tắt là trung tâm), cá nhân, tổ chức có thể thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính.

Ngày 10/7/2019, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện công tác CCHC tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong. Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trọng Thái đã đánh giá công tác CCHC của Ban trong thời gian qua có nhiều tiến bộ khá tích cực, đặc biệt tất cả các lĩnh vực đều thực hiện rất tốt; công tác chỉ đạo điều hành sâu sát nên công chức viên chức của Ban có nhận thức đúng về công tác CCHC, từ đó phối hợp thực hiện tốt các quy trình giải quyết TTHC theo Quy chế Một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ các tổ chức, cá nhân; đồng thời cũng khuyến nghị một số tồn tại cần khắc phục.