Ngày 15/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, được áp dụng từ ngày 01/01/2020.
Ngày 11/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1362/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:
Ngày 08/08/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2019 và áp dụng từ năm tài chính 2019.

Ngày 12/07/2019, Bộ Tài chính ban hành các Thông tư số 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế; Thông tư số 43/2019/TT-BTC hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của Luật Thủy sản và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019 của Chính phủ, lưu ý các nội dung sau đây:

Thực hiện Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về sử đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; trong đó có sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP  ngày 03/02/2016 và Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.

Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn chủ đề là “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng cồng”.