Quy định mới về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế

| |
Ngày 03/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2017/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2017.

Theo quy định tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước; xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, mặt nước áp dụng trong khu kinh tế đã được Chính phủ quy định một cách cụ thể, rõ ràng.

Cũng theo quy định tại Nghị định này, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ thực hiện nhiệm vụ xác định, phê duyệt đơn giá thuê đất hàng năm làm cơ sở tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (trong trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm); xác định, phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (trong trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và giá trị khu đất đấu giá dưới 30 tỷ đồng); xác định, thông báo số tiền thuê đất (trường hợp cho thuê đất trả tiền hằng năm hoặc cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá), thông báo số tiền thuê mặt nước; xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất phải hoàn trả, xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; xác định, ban hành quyết định miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động; xác định, ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện dự án đầu tư (bao gồm: miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản; miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đầu tư; miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động).

Chi tiết nội dung Nghị định xin bấm tải về để xem <tải về>.