Hỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

| |

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã ban hành văn bản số 17/QDNNVV-NVUT ngày 12/02/2018 về việc hỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Luật Hỗ trợ DNNVV đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, trong đó có các quy định mới về định nghĩa DNNVV và quy định về hoạt động hỗ trợ DNNVV của Quỹ. Hiện nay, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ DNNVV đang trong giai đoạn trình Chính phủ xem xét, ban hành.
Để công tác hỗ trợ DNNVV tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, Quỹ Phát triển DNNVV thông báo nội dung hỗ trợ tài chính năm 2018 như sau:
1. Quỹ tạm dừng hỗ trợ tài chính đối với DNNVV cho đến khi Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ DNNVV (dự kiến ban hành trong quý I/2018)
2. Hiện nay, Quỹ đang xây dựng chương trình hỗ trợ tài chính đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, đảm bảo đúng đối tượng, mục tiêu hỗ trợ theo quy định tại Điều 20 Luật Hỗ trợ DNNVV. Quỹ sẽ có thông báo chính thức về việc triển khai hỗ trợ tài chính cho DNNVV ngay sau khi Nghị định hướng dẫn chi tiết một số Điều của Luật Hỗ trợ DNNVV được Chính phủ ban hành và có hiệu lực.
Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong thông báo để các doanh nghiệp được biết./.