Thông tin về hiện trạng môi trường Tại Khu Kinh Tế Vân Phong và Khu Công Nghiệp Suối Dầu năm 2017

| |
Triển khai nhiệm vụ công khai thông tin về bảo vệ môi trường theo quy định tại Khoản 5 điều 14 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong công khai các thông tin về hiện trạng môi trường năm 2017 của Khu kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp Suối Dầu.
Nội dung chi tiết: Tải về