Tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh

| |

Trong thời gian gần đây, khi tỉnh Khánh Hoà đang triển khai xây dựng Đề án thành lập Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong thì tình hình quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp như: Nhiều người trong và ngoài tỉnh đến nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không theo quy định của pháp luật, đẩy giá đất tăng đột biến; tình trạng vi phạm pháp luật đất đai (lấn, chiếm đất, tự ý chuyển nhượng mục đích sử dụng đất; xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông...) có xu hướng gia tăng.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật đất đai, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu:

- UBND huyện Vạn Ninh: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đất đai; chỉ đạo UBND cấp xã áp dụng các biện pháp cần thiết để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật đất đai ngay khi bắt đầu xảy ra; thực hiện các biện pháp xử lý các vi phạm đã phát hiện còn tồn tại; trường hợp cần thiết UBND huyện phải cương quyết cưỡng chế; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức (thuộc thẩm quyền quản lý) có ý hoặc thiếu trách nhiệm để xảy ra nhiều vi phạm trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các trường hợp xảy ra từ ngày 01/7/2017 trở đi và trường hợp cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, nhất là trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong: tham mưu HĐND và UBND tỉnh các chính sách phù hợp, đồng bộ với các quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận đất đai, thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn huyện; xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm của chủ đầu tư các dự án nếu để lãng phí đất đai hoặc sử dụng đất sai mục đích được giao. 

- Các sở ban ngành và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với với UBND huyện Vạn Ninh, Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong thực hiện Chỉ thị này.

Tin sưu tầm từ Fanpage Nha Trang ngày mới