Tổ chức lễ ký kết Quy chế phòng cháy chữa cháy

| |
Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, đảm bảo an toàn PCCC đối với các dự án tại KCN Suối Dầu và KKT Vân Phong theo quy định. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế giữa hai đơn vị, ngày 01/12/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và Cảnh sát PCCC tỉnh đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và Cảnh sát PCCC tỉnh trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy tại các KCN và KKT Vân Phong trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
1.jpg (103 KB)
Trên cơ sở Quy chế PCCC đã ký kết, Ban sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan cảnh sát PCCC phát huy năng lực, trí tuệ, khắc phục khó khăn và đề ra biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC; hạn chế mức tổi thiểu các vụ cháy, nổ và giảm thiệt hại về người, tài sản do cháy, nổ gây ra. Đặc biệt là nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy, tổ chức kiểm tra an toàn cháy, nổ tại các doanh nghiệp có nguy cơ cháy nổ.