Tiểu Sử Tóm Tắt Và Nhiệm Vụ Đảm Nhiệm Của Lãnh Đạo Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong

| |

A. Tiểu sử tóm tắt:

1. Trưởng Ban:

image002.jpg (3 KB)

Họ và tên khai sinh: Hoàng Đình Phi.

Ngày tháng năm sinh: 12/5/1961

Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh.

Quê quán: Thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

Chổ ở hiện nay: phường Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang.

Cấp ủy hiện tại: Bí thư.

Chức vụ: Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

 

2. Các Phó Trưởng Ban:

- Phó Trưởng Ban

image004.jpg (3 KB)

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Trọng Hoàng

Ngày tháng năm sinh: 28/01/1965

Nơi sinh: Nha Trang, Khánh Hòa.

Quê quán: huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Chổ ở hiện nay: đường Biệt thự, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cấp ủy hiện tại: Đảng viên.

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

 

B. Nhiệm vụ đảm nhiệm:

1. Ông Hoàng Đình Phi - Trưởng Ban

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm các nhiệm vụ sau đây:

- Quy hoạch và kế hoạch đầu tư phát triển Khu kinh tế Vân phong và các Khu công nghiệp; các lĩnh vực: tổ chức, tài chính, quản lý đầu tư, xúc tiến đầu tư, xây dựng cơ bản, cải cách hành chính, quy hoạch xây dựng, công tác quản lý, bảo vệ môi trường.

- Ký các văn bản trình Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Tỉnh uỷ; Giấy chứng nhận đầu tư và các văn bản thuộc thẩm quyền của Trưởng ban theo quy định của pháp luật.

- Chủ tài khoản; ký tất cả các chứng từ thu chi, thanh quyết toán các nguồn vốn và kinh phí hoạt động của Ban.

- Người phát ngôn của cơ quan.

- Theo dõi chỉ đạo hoạt động của Văn phòng, phòng Quy hoạch Xây dựng, phòng Quản lý Đầu tư, phòng Kế hoạch - Tổng hợp, BQL dự án hạ tầng KKT và KCN, P.QLTNMT.

2. Ông Nguyễn Trọng Trọng Hoàng - Phó Trưởng Ban

- Chịu trách nhiệm về công tác quản lý doanh nghiệp; công tác quản lý tài nguyên; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp; các hoạt động trong KCN Suối Dầu; công tác thi đua khen thưởng.

- Được uỷ quyền chủ tài khoản (người thứ nhất). Ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách và các loại văn bản khác được Trưởng ban phân công hoặc được uỷ quyền.

- Theo dõi chỉ đạo hoạt động của phòng Quản lý Doanh nghiệp.