Tiểu Sử Tóm Tắt Và Nhiệm Vụ Đảm Nhiệm Của Lãnh Đạo Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong

| |

A. Tiểu sử tóm tắt:

1. Trưởng Ban:

image004.jpg (3 KB)

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Trọng Hoàng

Ngày tháng năm sinh: 28/01/1965

Nơi sinh: Nha Trang, Khánh Hòa.

Quê quán: thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Chỗ ở hiện nay: đường Biệt thự, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cấp ủy hiện tại: Phó Bí thư.

Chức vụ: Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

 2. Các Phó Trưởng Ban:

- Phó Trưởng Ban

Vuong Xuan Phuong.jpg (208 KB)

Họ và tên khai sinh: Vương Xuân Phương

Ngày tháng năm sinh: 04/11/1975

Nơi sinh: Hoài Nhơn, Bình Định.

Quê quán: Hoài Nhơn, Bình Định

Chỗ ở hiện nay: Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cấp ủy hiện tại: Đảng viên.

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

 B. Nhiệm vụ đảm nhiệm:

1. Ông Nguyễn Trọng Hoàng - Trưởng Ban

Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ sau đây:

- Quy hoạch và kế hoạch đầu tư phát triển Khu kinh tế Vân phong và các Khu công nghiệp; các lĩnh vực: tổ chức, tài chính, quản lý đầu tư, xúc tiến đầu tư, xây dựng cơ bản, cải cách hành chính, quy hoạch xây dựng; theo dõi về công tác tổ chức thực hiện các dự án xây dựng cơ bản và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Ký các văn bản trình Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; Giấy chứng nhận đầu tư và các văn bản thuộc thẩm quyền của Trưởng ban theo quy định của pháp luật.

- Chủ tài khoản; ký tất cả các chứng từ thu chi, thanh quyết toán các nguồn vốn và kinh phí hoạt động của Ban.

- Người phát ngôn của cơ quan và theo dõi, trả lời kiến nghị cử tri và giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Theo dõi công tác quản lý các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong khu khu kinh tế và các khu công nghiệp; công tác quản lý đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp.

- Chỉ đạo công tác PCCC và an ninh trật tự trong KKT và các KCN; thủ tục cấp phép cho người LĐNN; theo dõi xúc tiến đầu tư của KCN Suối Dầu.

- Là thành viên Ban chỉ đạo: phát triển du lịch tỉnh, phát triển đảng, đoàn thể trong các KCN.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng, các phòng: Quản lý Đầu tư, Kế hoạch - Tổng hợp, Quản lý doanh nghiệp.

2. Ông Vương Xuân Phương - Phó Trưởng Ban

- Thay mặt Trưởng Ban điều hành hoạt động chung của Ban khi Trưởng ban đi vắng.

- Theo dõi các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Trưởng Ban phân công.

- Chỉ đạo công tác quản lý tài nguyên, môi trường; thanh kiểm tra các hoạt động xây dựng trong KKT và KCN; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác công nghệ thông tin của Ban.

- Được uỷ quyền chủ tài khoản (người thứ nhất). Ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách và các loại văn bản khác được Trưởng ban phân công hoặc được uỷ quyền.

- Trực tiếp phụ trách: Ban Quản lý dự án hạ tầng các KCN và KKT, phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.