Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường 09 tháng đầu năm 2017, ước thực hiện năm 2017

| |

Triển khai Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đề nghị các doanh nghiệp lập báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường 09 tháng đầu năm 2017 và ước kết quả thực hiện năm 2017 theo biểu mẫu đính kèm công văn này, gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong trước ngày 25/9/2017

Nội dung chi tiết: Công văn, biểu mẫu

Tin tức khác