Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường 9 tháng đầu năm 2017, ước thực hiện năm 2017

| |

Triển khai Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 về báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đề nghị doanh nghiệp lập báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường 09 tháng đầu năm 2017, ước kết quả thực hiện năm 2017 theo biểu mẫu tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT và biểu mẫu kèm theo công văn này, gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong trước ngày 25/9/2017 .

Nội dung chi tiết: Công văn, biểu mẫu

Tin tức khác