Quy định mới về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

| |

Ngày 06/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 26/8/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017.

Theo quy định tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND, đối tượng nộp phí là các tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản. Theo đó, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác quặng khoáng sản kim loại là từ 30.000 – 270.000 đồng/tấn, khoáng sản không kim loại là từ 2.000 – 90.000 đồng/tấn hoặc m3. Riêng mức thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản tận thu thì bằng 60% mức phí của các loại khoáng sản tương ứng. Mức thu cụ thể đối với từng loại khoáng sản được thực hiện theo biểu khung ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Cũng theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND, khoản phí thu được từ hoạt động trên sẽ được cơ quan thu phí nộp 100% vào ngân sách cấp tỉnh để thực hiện hỗ trợ công tác bảo vệ và đầu tư môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.

Chi tiết nội dung Nghị quyết xin bấm tải về để xem <tải về>

Tin tức khác