Thông Báo Thông Tư Số 41/2017/TT-BGTVT Ngày 14/11/2017 Của Bộ Giao Thông Vận Tải Quy Định Về Quản Lý Thu Gom Và Xử Lý Chất Thải Tàu Thuyền Trong Vùng Nước Cảng Biển

| |
Ngày 14 tháng 11 năm 2017, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải tàu thuyền trong vùng nước cảng biển. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay thế Thông tư số 50/2012/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giao thông Vận tải.

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp thực hiện việc thu gom, xử lý chất thải tàu thuyền theo đúng quy định pháp luật hiện hành, ngày 01/12/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã ban hành Công văn số 1398/KKT-QLTNMT. Theo đó, Ban đã hướng dẫn một số nội dung chính về công tác tổ chức thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn nguy hại, nước lẫn cặn dầu và chất lỏng độc hại phát sinh từ hoạt động của tàu thuyền trong vùng nước cảng biển.

Để biết chi tiết nội dung Công văn số 1398/KKT-QLTNMT, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT và Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT xin bấm tải về để xem <tải về>.

Tin tức khác