Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

| |

Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn chủ đề là “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng cồng”.

Nhằm hưởng ứng các hoạt động Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát động tại Công văn số 2325/BNN-TCTL, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong hướng dẫn cho công chức, viên chức, người lao động tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các doanh nghiệp đầu tư tại Khu kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp Suối Dầu triển khai một số nội dung sau:

- Tổ chức làm vệ sinh khu vực sản xuất, nơi làm việc; trồng và chăm sóc cây xanh; tuyên truyền, phổ biến cho gia đình, cộng đồng dân cư khu vực sinh sống về các tác hại của ô nhiễm môi trường; hướng mọi người sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên nước…

- Tổ chức treo biểu ngữ, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về chủ đề hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường tại doanh nghiệp.

Chi tiết nội dung của biểu ngữ, khẩu hiệu, áp phích và Công văn số 2325/BNN-TCTL xin bấm tải về để xem <tải về>.

Tin tức khác