Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường sau cơn bão số 12 (tên quốc tế là Damrey)

| |
Ngày 13/11/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã có Công văn số 1289/KKT-QLTNMT về việc tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường sau cơn bão số 12 (tên quốc tế là Damrey).

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đề nghị các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp tổ chức thu gom triệt để các loại chất thải phát sinh sau cơn bão, tổng hợp tình hình thiệt hại các công trình bảo vệ môi trường do cơn bão gây ra, đề xuất kiến nghị giải pháp khắc phục hoặc đề nghị vay vốn ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ Môi trường để sửa chữa, cải tạo các công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

Chi tiết nội dung của Công văn số 1289/KKT-QLTNMT xin bấm tải về để xem <tải về>

Tin tức khác