Triển khai Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

| |
Ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
Căn cứ theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ, đề nghị các Doanh nghiệp rà soát, sửa đổi và triển khai thực hiện các nội dung về lao động như hợp đồng lao động, thang lương bảng lương, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc… theo quy định hiện hành.
Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong http://vanphong.khanhhoa.gov.vn (Mục Văn bản pháp luật)