Triển khai Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ

| |

Thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 4045/UBND-KGVX ngày 16/4/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ.

Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong phổ biến, triển khai nội dung Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ về quy định xử phạt trong lĩnh vực thủy sản đến các doanh nghiệp được biết./.

(đính kèm văn bản số 4045/UBND-KGVX ngày 16/4/2024 của UBND tỉnh và Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ)