Triển khai Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ

| |

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 6467/KH-UBND ngày 14/6/2024 về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định so 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ban quản lý phổ biến, triển khai Kế hoạch số 6467/KH-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh và Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ đến các doanh nghiệp để biết, thực hiện.