Triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ

| |
Thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 3742/UBND-KGVX ngày 09/4/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ.

Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong phổ biến, triển khai nội dung Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa U-gan-đa về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ đến các doanh nghiệp được biết./.

(đính kèm văn bản số 3742/UBND-KGVX ngày 09/4/2024 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ)