Triển khai nhiệm vụ giải quyết hồ sơ trực tuyến qua mạng internet đối với các thủ tục hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường

| |
Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP quy định về Chính phủ điện tử. Nghị quyết này được ban hành với kỳ vọng là nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân; thông qua đó, nâng cao được năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Việc triển khai Chính phủ điện tử nhằm thực hiện chức năng hiện đại hóa nền hành chính cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016.

Để thực hiện chủ trương hiện đại hóa nền hành chính nói chung và triển khai chính phủ điện tử nói riêng theo đúng quy định, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã xây dựng hoàn thiện quy trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quy trình thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết và quy trình xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo hướng bổ sung nội dung giải quyết hồ sơ trực tuyến qua mạng internet (mức độ 3). Hiện nay, nội dung công bố các thủ tục hành chính trên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 10/7/2017.

Để biết thông tin về cách thức nộp hồ sơ trực tuyến, đề nghị nhà đầu tư truy cập vào trang thông tin điện tử http://vanphong.khanhhoa.gov.vn/article/thong-bao-doanh-nghiep/huong-dan-nop-ho-so-dien-tu.html.

Tin tức khác