Triển Khai Nội Dung Thông Tư Số 36/2024/TT-BTC Ngày 16/5/2024 Của Bộ Tài Chính

| |
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 6310/UBND-KT ngày 12/6/2024 về việc triển khai nội dung Thông tư số 36/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính.
Ban quản lý phổ biến, triển khai văn bản số 6310/UBND-KT ngày 12/6/2024 của UBND tỉnh và Thông tư số 36/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp đến các doanh nghiệp để biết, thực hiện.