Triển Khai Quyết Định 1334/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 của Thủ Tướng Chính Phủ Về Phê Duyệt Đề Án "Phát Huy Nguồn Lực Của Người Việt Nam Ở Nước Ngoài Phục Vụ Phát Triển Đất Nước Trong Tình Hình Mới

| |